Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave: 
Artikel 1 - Definities 
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer 
Artikel 3 - Toepasselijkheid 
Artikel 4 - Het aanbod 
Artikel 5 - De overeenkomst 
Artikel 6 - Herroepingsrecht 
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 
Artikel 9 - De prijs 
Artikel 10 - Conformiteit en garantie 
Artikel 11 - Levering en uitvoering 
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 
Artikel 13 - Betaling 
Artikel 14 - Klachtenregeling 
Artikel 15 - Geschillen 
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 
Artikel 1 - Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt 
in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand 
aangaat met de ondernemer; 
3. Dag: kalenderdag; 
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met 
betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de 
leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de 
consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem 
persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige 
raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie 
mogelijk maakt. 
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij 
in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor 
verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten 
van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer 
technieken voor communicatie op afstand; 
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat 
kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat 
consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn 
samengekomen. 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer 
Leffel Sportswear 
JG van Blomstraat 22 
9203 RV Drachten 
Telefoonnummer: 0512-760020 – Op werkdagen bereikbaar van 09:30 tot 18:00 
E-mailadres: info@leffelsportswear.nl 
KvK-nummer: 58060626 
Btw-identificatienummer: 8528.55.588.B.01.3240 
Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de 
gegevens over de toezichthoudende autoriteit: 
Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent: 
- de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten; 
- de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend; 
- een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van 
toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels 
toegankelijk zijn. 

Artikel 3 - Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de 
ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen 
ondernemer en consument. 
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst 
van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. 
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst 
op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden 
bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo 
spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan 
in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand 
wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs 
elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op 
zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan 
worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit 
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand 
wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs 
elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de 
consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen 
worden toegezonden. 
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke 
product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en 
derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in 
geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de 
toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

Artikel 4 - Het aanbod 

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder 
voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de 
aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende 
gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument 
mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn 
deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of 
diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod 
binden de ondernemer niet. 
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument 
duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de 
aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: 
* de prijs inclusief belastingen; 
* de eventuele kosten van aflevering; 
* de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; 
* het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 
* de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; 
* de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert; 
* de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de 
kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand 
worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief 
voor het gebruikte communicatiemiddel; 
* of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; 
* de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, 
de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan 
controleren en indien gewenst herstellen; 
* de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; 
* de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de 
wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan 
raadplegen; en 
* de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie. 

Artikel 5 - De overeenkomst 

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, 
tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod 
en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft 
aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de 
ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van 
deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument 
de overeenkomst ontbinden. 
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de 
ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter 
beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor 
een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, 
zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte 
stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, 
alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een 
verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer 
op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet 
aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te 
weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de 
volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de 
consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een 
duurzame gegevensdrager, meesturen: 

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; 
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het 
herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding 
inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, 
tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt 
vóór de uitvoering van de overeenkomst; 
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de 
overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 

1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 

Artikel 6 - Herroepingsrecht 

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de 
overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 
kalenderdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het 
product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en 
aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het 
product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate 
uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen 
of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn 
herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde 
toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat 
en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de 
ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit 
bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de 
terugzending of herroeping, terugbetalen. 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten 
voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het 
herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het 
aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft 
vermeld. 
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; 
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 
d. die snel kunnen bederven of verouderen; 
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; 
f. voor losse kranten en tijdschriften; 
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 

1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: 

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of 
vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een 
bepaalde periode; 
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; 
c. betreffende weddenschappen en loterijen. 
Artikel 9 - De prijs 

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de 
prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, 
behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of 
diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de 
financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met 
variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het 
feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het 
aanbod vermeld. 
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de 
overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van 
wettelijke regelingen of bepalingen. 
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de 
overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen 
heeft en: 

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 

1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie 

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten 
voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, 
aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op 
de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke 
bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de 
ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan 
normaal gebruik. 
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie 
doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument 
op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden. 

Artikel 11 - Levering en uitvoering 

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen 
bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van 
producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van 
diensten. 
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene 
voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met 
bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een 
langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging 
ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk 
kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen 
nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in 
dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en 
recht op eventuele schadevergoeding. 
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het 
bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch 
uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. 
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, 
zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar 
te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en 
begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt 
geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden 
uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor 
rekening van de ondernemer. 
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust 
bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een 
vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte 
vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 
Opzegging 

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is 
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten 
(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen 
met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een 
opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is 
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten 
(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen 
het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe 
overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één 
maand. 
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: 


* te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; 
* tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; 
* altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen. 

Verlenging 

1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt 
tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder 
begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of 
vernieuwd voor een bepaalde duur. 
2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor 
bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren 
van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden 
verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de 
consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging 
kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt 
tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen 
stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te 
allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand 
en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de 
overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, 
afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften. 
4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking 
afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of 
kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt 
automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode. 

Duur 

1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de 
consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een 
opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid 
en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen 
duur verzetten. 

Artikel 13 - Betaling 

1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument 
verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het 
ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van 
een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn 
aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft 
ontvangen. 
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene 
voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. 
Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht 
doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of 
dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer 
behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de 
consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 

Artikel 14 - Klachtenregeling 

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte 
klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze 
klachtenprocedure. 
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 
bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de 
ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 
14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een 
klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de 
ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van 
ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig 
antwoord kan verwachten. 
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 

Artikel 15 - Geschillen 

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze 
algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht 
van toepassing. 
2. In het geval van geschillen kan de consument zich wenden tot 
Stichting WebwinkelKeur, deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog 
niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de 
mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten 
behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als 
consument stemmen in met deze bindende uitspraak. 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende 
bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen 
schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze 
door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen 
op een duurzame gegevensdrager. 
 

© 2015 - 2018 webshop-sckootstertille.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel